YesTestMe เป็น Test Online ที่ใช้ในการทดสอบเพื่อวัดขีดสมรรถนะ ความสามารถหรือ Competency ของบุคคล สามารถช่วยองค์กรในการคัดกรองบุคคลเข้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


YesTestMe เป็น Test Online ได้รับการพัฒนามาเพื่อใช้ในการทดสอบวัดขีดสมรรถนะ ความสามารถหรือ Competency ของบุคคล โดยสามารถวัดได้ถึง 18 ส่วนย่อย โดยจัดแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการสื่อสาร-การประสานผลประโยชน์ ความมั่นคงทางอารมณ์ และ การปรับตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ

YesTestMe เป็น Test Online ที่องค์กรสามารถให้ผู้สมัครงานทดสอบเพื่อรับพนักงานใหม่ หรือ ใช้ทดสอบเพื่อวัดขีดสมรรถนะ ความสามารถหรือ Competency ของพนักงานเดิม เพื่อนำมาจัดหรือพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร