ข้อสอบ ของ YesTestMe ที่ใช้ในการทดสอบเพื่อวัดขีดสมรรถนะ ความสามารถหรือ Competency ของบุคคล จะสามารถช่วยองค์กรในการคัดกรองบุคคลเข้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข้อสอบของ YesTestMe ได้รับการพัฒนามาเพื่อใช้ในการทดสอบวัดขีดสมรรถนะ ความสามารถหรือ Competency ของบุคคล โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการทำข้อสอบ จะสามารถวัดได้ถึง 18 ส่วนย่อย โดยจัดแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการสื่อสาร-การประสานผลประโยชน์ ความมั่นคงทางอารมณ์ และ การปรับตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ

แบบทดสอบ ของ YesTestMe ประกอบด้วยชุดข้อสอบที่ได้รับการวิจัยและพัฒนามากกว่า 10 ปี โดยทีมงานวิจัยและพัฒนา ได้นำเอาทฤษฏีของการพัฒนาองค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์มาเป็นตัวพิจารณาในการจัดทำชุดข้อสอบ

ในการทำข้อสอบของ YesTestMe จะมีการกำหนดระยะเวลาในการทำข้อสอบ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ เทคนิคที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการทำข้อสอบ