Competency Test ของ YesTestMe มีวัตถุประสงค์ที่ต่างกับ Personal Test โดย Competency Test ของ YesTestMe ใช้สำหรับวัดขีดสมรรถนะ ความสามารถ หรือ Competency ของบุคคล


Personal Test หรือ แบบทดสอบบุคลิกภาพ เป็นแบบทดสอบที่หลายๆ องค์กรนำมาใช้ในการคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความแตกต่างกับแบบทดสอบของ YesTestMe ที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อใช้สำหรับวัดขีดสมรรถนะ ความสามารถ หรือ Competency ของบุคคลโดยสามารถวัดได้ถึง 18 ส่วนย่อย โดยจัดแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการสื่อสาร-การประสานผลประโยชน์ ความมั่นคงทางอารมณ์ และ การปรับตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ