YesTestMe เป็นแบบทดสอบที่ใช้สำหรับวัดขีดสมรรถนะ ความสามารถ หรือ Competency ของบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการวัดที่แตกต่างกับแบบทดสอบ Attitude


แบบทดสอบของ YesTestMe เป็นแบบทดสอบที่มีวัตถุประสงค์ ในการทดสอบที่แตกต่างกับ แบบทดสอบ Attitude โดยแบบทดสอบของ YesTestMe ได้รับการพัฒนามาเพื่อใช้ในการทดสอบวัดขีดสมรรถนะ ความสามารถ หรือ Competency ของบุคคล ซึ่งจะช่วยองค์กรในการคัดกรองบุคคลเข้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันในหลายๆ องค์กร ได้มีการนำแบบทดสอบต่าง ๆ มาใช้ เช่น แบบทดสอบทัศนคติ , Personal Test เป็นต้น ในส่วนของแบบทดสอบออนไลน์ของ YesTestMe ก็เช่นเดียวกัน เป็นแบบทดสอบที่หลายๆ องค์กรได้นำไปใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือหรือตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพในการคัดเลือกให้ได้มาซึ่งบุคคลที่เหมาะกับตำแหน่งงาน