ข้อสอบทัศนคติ ถูกนำมาใช้ในหลายๆ องค์กรสำหรับคัดเลือกบุคลากร แต่ในส่วนของ YesTestMe นั้น เป็นชุดข้อสอบที่ถูกวิจัยและพัฒนามา เพื่อใช้สำหรับวัดขีดสมรรถนะ ความสามารถ หรือ Competency ของบุคคล


ผลลัพธ์จากการทำข้อสอบของ YesTestMe จะถูกนำไปแปลผลเพื่อใช้วัดขีดสมรรถนะ ความสามารถ หรือ Competency ของบุคคล ซึ่งจะแตกต่างกับผลลัพธ์ของการทำข้อสอบทัศนคติ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ในการทำแบบทดสอบที่แตกต่างกัน โดยการแปลผลของแบบทดสอบออนไลน์ของ YesTestMe สามารถวัดได้ถึง 18 ส่วนย่อย โดยจัดแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการสื่อสาร-การประสานผลประโยชน์ ความมั่นคงทางอารมณ์ และ การปรับตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ