โครงการศศินทร์สู่สังคม (Sasin for Society Project)โดย นิสิตเก่าบริหารทรัพยากรบุคคล ศศินทร์จัดสัมมนาเชิงวิชาการ

สุดยอดกลยุทธ์บริหารคน ปี 25499 ก.พ. 2549 เวลา 13.00 – 17.00 น.   ห้อง 704 ชั้น 7 อาคารศศาปฐศาลา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศงาน


HIGHLIGHTS

 • พบกับผู้รู้ในงานบริหารคนเชิงกลยุทธ์ระดับโลก รับฟังสด ๆ คำต่อคำ เรื่องประเด็นด่วนจานร้อนในการบริหารคนที่แวดวงการทรัพยากรบุคคลทั่วโลกและในเอเชีย พร้อมบรรยายสรุปเป็นภาษาไทย อย่างกระชับและเข้าใจง่าย ให้ท่านสามารถนำไปใช้เตรียมความพร้อมป้องกันปัญหางานบริหารคนในองค์กรของท่านได้ทันเหตุการณ์
 • เผยไม้เด็ดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ นายจ้างเพื่อดึงดูด และคัดสรรผู้สมัครงานและพนักงานภายในองค์กรให้ได้ทั้งคนดี คนเก่ง อย่างที่องค์กรใฝ่ฝัน เปิดโลกส่องฟ้างานสรรหาบุคลากรดาวเด่นจากภายนอกและในองค์กรจากที่ปรึกษามืออาชีพแนวหน้าของประเทศ
 • ทำความรู้จักกับนวัตกรรมเครื่องมือทดสอบทักษะไอทีและทักษะด้านอื่นๆ เพื่อช่วย HRในการคัดสรรผู้สมัครงาน ว่าเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ จริงหรือไม่ เพื่อที่องค์กรของคุณจะได้ คนที่รู้จริง ทำงานได้จริงมาร่วมงาน นวัตกรรมของภูมิปัญญาของคนไทยที่พิสูจน์แล้วว่าเที่ยงตรง แม่นยำ และประหยัดเวลา
 • ขุดคุ้ยแก่นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรเพื่อดึงดูดดาวเด่น และสร้างให้พนักงานรู้สึกผูกพันและภาคภูมิใจกับองค์กรพร้อมขั้นตอนนำกลับไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรหลากหลายขนาดและนานาธุรกิจเพื่องานสรรหาและรักษาบุคลากร
 • ถึงลูกถึงคนกับการเจาะความเป็นจริงของการที่นักบริหารคนในประเทศไทยพยายามทำตัวเป็นนักกลยุทธ์ธุรกิจนั้น ทำได้ประสบความสำเร็จแค่ไหน เพียงใด ค้นพบรากเหง้าของความจริงกับมืออาชีพด้านการบริหารคน
 • เสวนากับผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารคนจากธนาคารสัญชาติไทยแนวหน้าของประเทศ ในประเด็นการพัฒนาบุคลากรดาวเด่น และ การรักษาพวกเขาไว้ให้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาขององค์กรให้นานที่สุด

โปรแกรมการสัมมนา

12.30 – 13.00 ลงทะเบียน พร้อมเยี่ยมชมบูธของโครงการศศินทร์สู่สังคม (SFS) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้สนับสนุน
13.00 – 14.00 Global and Asian HR Issues เกาะติดกระแสการบริหารคนในสหรัฐฯ และ เอเชีย
มร. เดวิด ฟอร์แมน รองประธานอาวุโส Professional & Business Development, Society of Human Resources Management

ให้เกียรติบรรยายสรุปเป็นภาษาไทย โดย คุณสุวิทย์ จันทร์ศรีชวาลา ผู้จัดการโครงการ Human Resources Management System โครงการปรับปรุงธนาคาร (Human Resources Management System Project) ธนาคารไทยพาณิชย์
14.00 – 15.00 ไม้เด็ดเคล็ดลับในการทำ Employment Branding การดึงดูดใจ "ว่าที่ลูกจ้าง" และนวัตกรรมเครื่องมือทดสอบทักษะไอทีและทักษะอื่นๆ ที่สำคัญจำเป็นต่อความสำเร็จใน การคัดเลือก สรรหาดาวเด่นทั้งจากภายในภายนอกองค์กรในปัจจุบันของไทย

ผู้เชี่ยวชาญรับเชิญ
 • คุณอารี เพ็ชร รัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Aree & Associates จำกัด
 • ดร.ลักษณ์ ทองไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท จ็อบทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผศ. ดร. ศิริยุพา รื่นเริงสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินการเสวนาโดย คุณชาญวิทย์ สิงหเสนี กรรมการบริษัท ดินพี จำกัด
15.00 – 15.15 พักรับประทานของว่าง ชา – กาแฟ
15.15 – 16.15 เจาะใจหาสูตรลับในการรักษาบุคลากรดาวเด่น
นักบริหารบุคคลมืออาชีพรับเชิญ
 • คุณธัญธร กิริยาพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท ไทย อินดันเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน)
 • คุณสุวิทย์ จันทร์ศรีชวาลา ผู้จัดการโครงการ Human Resources Management System
  โครงการปรับปรุงธนาคาร Human Resources Management System Project ธนาคารไทยพาณิชย์
ดำเนินการเจาะใจ โดย คุณ สุวัฒน์ โปร่งจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงาน


 • ความพร้อมที่เหนือกว่าในการป้องกันปัญหางานบริหารคนในองค์กรได้ทันเหตุการณ์
 • กลเม็ดเคล็ดลับในการดึงดูดและสรรหาดาวเด่นจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • นวัตกรรมเครื่องมือทดสอบทักษะด้านไอทีและทักษะอื่นๆ ที่สำคัญ และจำเป็นต่อการคัดเลือกคน
 • ขั้นตอนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรเพื่อดึงดูดดาวเด่น และสร้างความผูกพันกับความภาคภูมิใจ ให้เกิดขึ้นในบุคลากร
 • กับดักที่นักบริหารบุคคลต้องหลีกเลี่ยงในความพยายามเป็นหุ้นส่วนกลยุทธ์กับธุรกิจ
 • การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงเพื่อการพัฒนาและรักษาดาวเด่นให้คงอยู่เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาขององค์กรให้นานที่สุด

ใครควรเข้าร่วมงาน


 • นักบริหารงานบุคคล ทั้งนักปฏิบัติ และ ผู้บริหาร ในองค์กรขนาดกลางไปจนถึงใหญ่
 • ผู้บริหารสายงาน ที่ให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับการสรรหาและรักษาบุคลากร