ดร.ลักษณ์ ทองไทย ให้สัมภาษณ์ออกรายการวิทยุ FM 105 "YesTestMe เครื่องมือวัดคนผ่านอินเตอร์เน็ต"ในที่นี้จะกล่าวถึงการวัดลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในการทำงาน (Attitude Test) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

  • ความรับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกหลายประการ เช่น ความมีระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบ เป็นต้น
  • ความสามารถการสื่อสารและประสานผลประโยชน์ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้รับและผู้ส่ง อีกทั้งความสามารถในการทำให้ผู้อื่นกระทำตาม ความปรารถนาหรือวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งด้วยความเต็มใจ โดยคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่างกัน พร้อมด้วยความสามารถในการทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคคล 2 คนขึ้นไป เป็นต้น
  • ความมั่นคงทางอารมณ์ ได้แก่ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ให้ราบเรียบสม่ำเสมอ การไม่แสดงออกทางสีหน้าหรือท่าทางอย่างชัดเจนอีกทั้งมีความคงเส้นคงวาในการใช้คำพูด กิริยา มีวุฒิภาวะสมวัย พร้อมทั้งมีความอดกลั้นต่อสภาพการณ์ต่างๆ เป็นต้น
  • การปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการศึกษาหาความรู้ใหม่ เป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นสามารถจัดการกับตนเองและปรับตนให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้ความสมดุล ซึ่งการปรับตัวนั้นเป็นทิศทางเดียวและสอดคล้องกับคนในสังคม
  • ซึ่ง YesTestMe.com เน้นลูกค้าที่เป็นองค์กร ทั้งขนาดกลางและใหญ่ โดยการซื้อ test จะเป็นคิดเป็นจำนวนครั้ง และสามารถonlineเข้ามาได้เลย ในที่นี้ไม่ใช่ว่าคนธรรมดาจะใช้ไม่ได้ ซึ่งคนธรรมดาก็สามารถใช้ได้ แต่เหมาะกับองค์กรมากกว่า

นับจากที่ได้ launce ออกสู่ตลาด เห็นได้ว่าการตอบรับจากลูกค้าที่เคยใช้แล้วดีมาก ยังไม่ปรากฏว่ามีลูกค้ารายใดที่ติมาว่าใช้ไม่ดี

เนื่องจาก YesTestMe.com เป็นเครื่องมือที่ช่วย HR ได้เป็นอย่างดี เช่นเวลาที่สัมภาษณ์ ถ้าต้องสัมภาษณ์หลายคนอาจจะเกิดความเหนื่อยล้าหรือเกิด biasได้ เครื่องมือนี้ก็จะช่วยได้ เพราะใช้เวลาแค่ 15 นาที

ส่วนปัญหาเรื่องการเก็งข้อสอบ จะเกิดขึ้นยาก เพราะใน test แต่ละครั้งจะมีการ random ซึ่งเป็นการยากที่จะมีการเก็งข้อสอบมาก่อน

จากเดิมการทำการทดสอบจะป็นแบบ manual ซึ่งเป็นการทำด้วยมือไม่มีคอมพิวเตอร์เข้าช่วย แต่เมื่อนำคอมพิวเตอร์มาใช้ รวมทั้งการประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น การวัดผลจะเป็นการกลั่นกรองคุณลักษณะของบุคลเป็นชั้นๆได้ ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละองค์กรอยากจะเน้นในส่วนใด ก็สามารถเน้นหรือให้ความสำคัญกับส่วนนั้นก่อนได้

< Back| Top^