ดร.ลักษณ์ ทองไทย ให้สัมภาษณ์ออกรายการวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 "YesTestMe เครื่องมือวัดคน ผ่านอินเตอร์เน็ต"ในการรับพนักงานใหม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการสรรหา และหากมีการรับพนักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ มาทำงานจะเกิดผลเสียแก่องค์กรหลายๆอย่าง การใช้เครื่องมือที่ดีทำให้ประหยัดทั้งเงิน เวลา และความเสี่ยงในการรับคนที่ไม่ตรงกับงาน YesTestMe.com ช่วยให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามที่ท่านต้องการ เพราะท่านสามารถทราบผลทันทีว่าผู้ถูกสัมภาษณ์นั้นมีความสามารถด้านเทคนิคอยู่ในระดับใดไม่เสียเวลามากกับการฝึกอบรมพนักงานใหม่ ป้องกันความผิดพลาดในเรื่องของการจ้างพนักงานผิดพลาด ซึ่งทำให้ต้องเสียเงินเดือนช่วงทดลองงาน

การทดสอบความรู้ด้านไอทีครอบคลุมกว่า 30 วิชา โดยข้อสอบออกแบบให้เหมาะกับลักษณะงาน และทักษะด้านไอทีที่ใช้อยู่ในประเทศไทย ข้อสอบทัศนคติในการทำงานหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อองค์กรธุรกิจซึ่งสามารถทดสอบผู้สมัครงานได้ถึง 18 ด้าน ดังนั้นท่านจะได้คนที่เหมาะต่อองค์กรของท่านจริงๆ อีกทั้งมีแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ที่เป็นทั้งแบบมาตรฐานทั่วไปและ อิงมาตรฐานโทอิค

ทดสอบผ่านเว็บไซต์ www.YesTestMe.com ซึ่งสะดวกและง่ายต่อการใช้

แจ้งให้ท่านทราบผลทดสอบในเวลาอันรวดเร็วหลังจากผู้สอบทำการทดสอบเสร็จ เพื่อให้ท่านประเมินผู้ที่มาสมัครงานกับท่านได้อย่างรวดเร็วว่าบุคคลนั้นเหมาะสมกับงานในบริษัทของท่านหรือไม่

จากประสบการณ์การดูแลเรื่องของการบริหารคน การคัดเลือกคนจะต้องรู้ในประเด็นหลายๆอย่าง โดย YesTestMe แบ่งข้อสอบออกเป็น 3 หมวดใหญ่ ๆ คือ

  • Desirable characteristics Test หรือ Attitude ในการทำงาน
  • English Test (Base on Basic and Base on TOEIC)
  • IT Test

เช่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อองค์กรวัดโดย 4 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความสามารถการสื่อสารและประสานผลประโยชน์ ความมั่นคงทางอารมณ์ การปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการศึกษาหาความรู้ใหม่

ซึ่ง HR มีปัญหา คือจะไม่ค่อยมีเวลา ซึ่งเครื่องมือนี้จะช่วยได้เป็นอย่างดี มีความน่าเชื่อถือสูง สามารถแบ่งเกรดหรือระดับของพนักงานได้ รวมทั้งไม่มี bias เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากทุกคนจะผ่านการทดสอบในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน ระยะเวลเท่ากัน

บริษัทที่เหมาะที่จะนำเครื่องมือนี้ไปใช้ เริ่มตั้งแต่ธุรกิจ SME ไปจนถึงบริษัทขนาดกลางและใหญ่แบบสอบถามในแต่ละอุตสาหกรรมจะเหมือนกัน แต่เราสามารถ customize ให้เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมได้

ข้อสอบของ YesTestMe.com มาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเทคโนโลยีทางด้านไอที แต่ทาง YesTestMe.com ได้นำมาคัดกรองให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีไอทีของไทย เพื่อให้ข้อสอบแต่ละข้อนั้น สามารถทดสอบบุคลากรด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวัดผลความสามารถของผู้สอบได้ตามจริง

< Back| Top^