เครื่องมือวัดคนระบบออนไลน์ได้รับสัมภาษณ์จากหนังสือพิมพ์ Post Today


ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 2549มีคำกล่าวที่ว่า “ทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัท” เพราะการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพก็จะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพ และการแข่งขันในธุรกิจให้กับบริษัทได้ จึงเป็นที่มาของกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ได้ตรงกับตำแหน่งมากที่สุด โดยใช้เครื่องมือวัดคุณสมบัติผู้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตภายใต้ชื่อ “เยสเทสต์มีดอทคอม” (www.YesTestMe.com)

“บริษัทได้เล็งเห็นว่ารูปแบบที่จะมาช่วยทำการทดสอบขีดความสามารถของบุคลากร ถือเป็นเรื่องที่สำคัญขององค์กร ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ” ดร.ลักษณ์ ทองไทย กรรมการบริหาร บริษัท นิร์วานา กล่าวว่า

สำหรับระบบเยสเทสต์มี ดอทคอม ถือเป็นหนึ่งในบริการของบริษัท นิร์วานา ซึ่งเป็นสถาบันสอนหลักสูตรด้านไอที สำหรับสอบ Certify ของไมโครซอฟท์ ซันไมโครซิสเต็มส์ และซิสโก้ รวมทั้งเป็นศูนย์สอบมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจาก Prometric และ VUE

ซึ่งมีเป้าหมายต้องการจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของประเทศไทยได้รับประกาศนียบัตรจากบริษัทซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ชั้นนำของโลกเพื่อเป็นการถ่ายโอนเทคโนโลยีสู่คนไทยอีกขั้นหนึ่ง รวมไปถึงการเติมเต็มช่องว่างทางความรู้ระหว่างอุตสาหกรรมไอทีและภาคการศึกษาให้ได้รับการเผยแพร่เทคโนโลยีใหม่ๆแก่สังคม

นอกจากนี้ นิร์วานา ยังได้พัฒนาเว็บไซต์สำหรับสมัครงานออนไลน์ภายใต้ชื่อ “จ็อบทูเดย์” เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างกลุ่มบริษัทและกลุ่มผู้มองหางานหรือต้องการเปลี่ยนงานทั้งงานด้านไอทีและงานทั่วไป

สำหรับ www.YesTestMe.com ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่พัฒนามาเพื่อใช้ในการทดสอบวัดขีดความสามารถของคน ผ่านระบบออนไลน์ถือเป็นระบบครั้งแรกของประเทศไทยสำหรับเป็นเครื่องมือช่วยในการประเมิน กลั่นกรองด้านความรู้ ความสามรถของตัวผู้สมัครให้กับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท ซึ่งสามารถวัดค่าความสำเร็จได้ถึง 95%

ซึ่งขณะนี้ธุรกิจหลายกลุ่มได้นำระบบดังกล่าวนี้ไปใช้ในการคัดเลือกบุคลกรมากขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นบริษัท บุญรอด บริเวอรี่ บริษัท แอดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี บริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) บริษัท เคไลน์ เป็นต้น

“เรามองว่าในอนาคตปัจจัยที่จะทให้บริษัทมีความสามารถเชิงการแข่งขันเพิ่มขึ้นต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาบุคลากรอย่างถูกต้องเพื่อให้ความรู้ความสามารถ ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรธุรกิจ จึงทำให้เราพัฒนาระบบดังกล่าวขึ้นมารองรับ และคาดว่าจะได้รับความนิยมมมากขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มธุรกิจองค์กรทั้งที่เป็นบริษัทไทยและต่างประเทศ”

และการทดสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้ได้ผลการทดสอบทันทีหลังสอบเสร็จ ถือเป็นเครื่องมือที่ทำการวัดความสามารถในการทำงานอย่างแท้จริง (Competency) ทั้งยังสามารถวัดความรู้และความชำนาญในการทำงาน แต่ที่สำคัญที่สุดคือความสามารถและไหวพริบในการใช้ความรู้ความชำนาญมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปัจจุบัน

กรรมการบริหาร นิร์วานา ได้กล่าวเสริมอีกว่า ปัญหาที่มักเกิดมาจากการรับพนักงงานใหม่ขององค์กรธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา คือ การได้คุณสมบัติไม่ตรงตามต้องการ หรือมีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่องค์กรต้องการ จึงทำให้บริษัทสูญเสียเงิน เวลา และโอกาสในการค้นหาบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมากที่สุด

“ปัจจัยสำคัญของเครื่องมือในการรออกแบบทดสอบวัดคน ประกอบไปด้วยเรื่องหลักที่สำคัญคือ ความน่าเชื่อถือ และความมีมาตรฐานของการวัดหรือที่เรียกกันว่า ความไว้วางใจ หรือ Reliability และอีกปัจจัยที่สำคัญคือความมีเหตุผล หรือ Validity หรือการวัดในสิ่งที่ควรวัดและเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับงาน”

สำหรับแบบทดสอบ YesTestMe.com จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย 1.วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อองค์กรธุรกิจ ซึ่งมีมาตรฐานในการวัด จาก 4 ด้านหลักและแยกออกเป็น 18 ส่วนย่อย อาทิ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการสื่อสาร การประสานประโยชน์ ความมั่นคงด้านอารมณ์ ด้านการปรับตัว การยอมรับการเปลี่ยนแปลง และการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติม

รูปแบบที่ 2.คือวัดความสามารถทางด้านไอทีและ 3.วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษแบบพื้นฐานทั่วไปและแบบอ้างอิงมาตรฐาน TOEIC (Test of English for International Communication) โดยแบบทดสอบจะจำแนกคนตามลำดับความสามารถในการทำงาน อีกทั้งสามารถแยกประเภทของคนว่าเหมาะสมกับบริการทีมาตรฐานในการคัดเลือกคน โดยมีคำถามประมาณ 90 ข้อ ใช้เวลาในการทำ 15 นาที

ส่วนข้อดีของการใช้ระบบดังกล่าว คือ ช่วยประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ทีสำคัญองค์กรจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยป้องกันการผิดพลาดในเรื่องการจ้างงานผิด

เพราะฝ่ายบุคคล ถือว่าเป็นหัวใจขององค์กรที่สามารถเป็นได้ทั้งผู้สร้างและทำลาย เพราะถ้าเลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาทำงาน ก็จะนำองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ถ้าเลือกผิด ได้คนที่ไม่มีความสามารถก็จะทำให้องค์กรนั้นล้าหลัง ขาดความสามารถเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ

ดังนั้น การเลือกคนให้ตรงกับงาน จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นขององค์กรธุรกิจในยุคโลกไร้พรมแดน เพราะถือว่า “คน” คือสินทรัพย์แท้จริงขององค์กรในอนาคต

< Back| Top^