นิร์วานาคลอดซอฟต์แวร์วัดคน เชื่อเป็นอาวุธลับเร่งสปีดองค์กรได้รับสัมภาษณ์จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ


ฉบับวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2549


Section : IT.comนิร์ วานา ประกาศชัยหลังประสบความสำเร็จ คิดค้นซอฟต์แวร์ ล่าสุด "YesTestMe.com" เครื่องมือ "ทดสอบคน" ผ่านอินเตอร์เน็ตรายแรกของเมืองไทย ชี้เป็นนวัตกรรมด้าน HR ตัวใหม่ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ประหยัดเงิน และหย่นระยะเวลาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้น ตอบโจทย์ "บุคลากร" คือสินทรัพย์หลักขององค์กร

ดร.ลักษณ์ ทองไทย กรรมการบริหาร บริษัท นิร์วานา จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ หรือ "HR " เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าบริษัทฯได้คิดค้น "YesTestMe.com" ซึ่งเป็นนวัตกรรมของระบบ "Test Online" ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นั่นคือสามารถทำการทดสอบบุคลากร ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และสามารถรับผลการทดสอบได้ทันทีหลังสอบเสร็จ ซึ่งระบบดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือวัดความสามารถในการทำงานอย่างแท้จริง(Competency)

ทั้งนี้ระบบจะวัดทั้งความรู้(Knowledge) และความชำนาญในการทำงาน(Skills) และที่สำคัญที่สุดคือสามารถวัดความสามารถและไหวพริบ ในการใช้ความรู้และความชำนาญนั้น มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากน้อยขนาดไหน โดยระบบนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาที่มักเกิดจากการรับพนักงานใหม่ ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามความต้องการ หรือมีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่องค์กรต้องการ จึงทำให้บริษัทสูญเสียเงิน เวลา และโอกาสในการค้นหาบุคลากรที่มีคุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมากที่สุด โดยในอนาคตปัจจัยที่จะทำให้บริษัทมีความสามารถเชิงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น จะต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาบุคลากรอย่างถูกต้องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรธุรกิจด้วย

ดร.ลักษณ์ กล่าวต่อว่า แบบทดสอบของ "YesTestMe.com" จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย 1. วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อองค์กรธุรกิจ 2. วัดความสามารถทางด้านไอที และ 3. วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยแบบทดสอบจะจำแนกคนตามลำดับความสามารถในการทำงาน อีกทั้งสามารถแยกประเภทของคน ว่าเหมาะสมกับงานประเภทใด โดยจะใช้หลักคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อองค์กรธุรกิจในการคัดหา ซึ่งจะทำให้องค์กรที่ใช้บริการมีมาตรฐานในการคัดเลือกคน และยังเป็นการประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ที่สำคัญองค์กรจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

"สิ่งที่สำคัญในการคัดเลือกบุคลากรก็คือการจัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อองค์กรธุรกิจ ซึ่งมีมาตรฐานในการวัด จาก 4 ด้านหลัก และแยกออกเป็น 18 ส่วนย่อย อาทิ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการสื่อสาร การประสานประโยชน์ ความมั่นคงทางอารมณ์ ด้านการปรับตัว การยอมรับความเปลี่ยนแปลง และการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติม " ปัจจัยสำคัญของเครื่องมือในการออกแบบทดสอบวัดคน ประกอบด้วยเรื่องหลักที่สำคัญคือ ความน่าเชื่อถือ และความมีมาตรฐานของการวัดหรือที่เรียกกันว่า Reliability และอีกปัจจัยที่ สำคัญคือ Validityหรือการวัดในสิ่งที่ควรวัดและเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับงาน"

ดร.ลักษณ์ กล่าวต่ออีกว่า ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นหัวใจหลักขององค์กร ที่สามารถเป็นได้ทั้งผู้สร้างและทำลาย เพราะถ้าองค์กรเลือกคนดี มีความสามารถเข้ามาทำงาน ก็จะนำองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ถ้าเลือกผิดได้คนที่ไม่มีความสามารถก็จะทำให้องค์กรนั้นล้าหลัง ขาดความสามารถเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ ดังนั้นการเลือกคนให้ตรงกับงานจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นขององค์กรธุรกิจในยุคที่โลกไร้พรหมแดน เพราะคนคือสินทรัพย์ที่แท้จริงขององค์กรแห่งอนาคต.

< Back| Top^