ภาพบรรยากาศ งานสัมมนา Nation-NIDA HR Forum 2007 (ครั้งที่ 14) ในหัวข้อ “HRIS : The Performance Booster”วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2550


เวลา 13.30 – 17.00 น.


ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)ภาพบรรยากาศงานสัมมนา

กรุณาคลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

โปรแกรมการสัมมนา


13.30 –13.45 น. กล่าวเปิดการจัดสัมมนา
  • กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงความร่วมมือ รวมถึงบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
  • วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ความสำเร็จที่ผ่านมา และกล่าวเปิดงาน
  • ผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน และวิทยากร ถ่ายภาพร่วมกัน เพื่อเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการ
13.45– 14.45 น. HRIS : The Performance Booster
  • คุณลักษณะของระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
  • กระบวนการขับเคลื่อน
  • สิ่งที่ทำให้การพัฒนาระบบสารสนเทศประสบผลสำเร็จ
โดย ดร.ลักษณ์ ทองไทย กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00– 15.45 น. HRIS ในภาคปฏิบัติ พร้อมกรณีศึกษา โดย คุณอิทธิกร วิธีธรรมบท ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน)
15.45 – 16.30 น. HRIS ในภาคปฏิบัติ พร้อมกรณีศึกษา โดย คุณสุรสิทธิ์ ตันธนาศิริกุล ผู้จัดการ HRIS บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
16.30 – 17.00 น. ถาม – ตอบ โดย วิทยากรทั้ง 3 ท่าน ชักชวนผู้เข้าร่วมสัมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา

  • ผู้บริหารในระดับสูง
  • ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  • ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านบริหารงานบุคคล
< Back| Top^