ก้าวทันกระแสพลวัตองค์กรแห่งศตวรรษที่ 21Nation-NIDA HR Forum ครั้งที่ 11


“Strategic Career Management and Development”22 มิถุนายน ที่ผ่าน YesTestMe.com ได้เข้าร่วมงานสัมนาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในแวดวงบริหารงานบุคคลไทย Nation-Nida HR Forum 2006 (ครั้งที่ 11) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ “Strategic Career Management and Development” ซึ่งได้รับความสนใจจาก ผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจ และสามารถช่วยผู้บริหารทางด้านงานบุคคลได้เป็นอย่างดี

การสัมมนาครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง Nation Group และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยมีผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ นักธุรกิจ ข้าราชการ นักศึกษาปริญญาโทและบุคคลทั่วไป กว่า 700 ท่านเข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ ด้านการบริหารงานบุคคล 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คุณฐิติ เมฆวิชัย และ คุณสาธิษฐิ์ สถิรกุล มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กรรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning Organization ที่สามารถดึงและพัฒนาความรู้ในองค์กรของตน ในการสร้างและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึง Boundaryless Organization ต้องเป็นองค์กรยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสเติบโตและผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมสำหรับคนที่มีความสามารถ ที่สร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ปราศจากกำแพงขวางกั้นด้านการสื่อสาร รวมถึงระดับชั้นการบริหาร ขององค์กรที่เกินความจำเป็น

นอกจากนี้ภายในงานผู้เข้าร่วมการสัมมนายังให้ความสนใจบูธแนะนำและสาธิตสินค้าจากบริษัทต่างๆมากมาย อาทิ Direct English, Nation Book จากเครือเนชั่นฯ, Cosmic Water, Tellus Systems Ltd., Resource Link, M & A, APM Group, Sprinkle, Bangkok System Software, Expernet และ YesTestMe.com

เรามาชมภาพบรรยากาศ ในงานสัมนาดีกว่าค่ะ

< Back| Top^