YesTestMe.com เครื่องมือวัดคน อาวุธลับของผู้บริหารมือโปรได้รับสัมภาษณ์จากนิตยสาร แฟรนไชส์ วิชชัน


ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2549"YesTestMe.com" สร้างเครื่องมือทดสอบคนผ่านอินเตอร์เน็ต รายแรกในเมืองไทย หวังเป็นนัตกรรมด้าน HR มั่นใจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดเงิน เวลา ย้ำชัดบุคลากรคือสินทรัพย์หลักขององค์กร

ดร.ลักษณ์ ทองไทย กรรมการบริหาร บริษัท นิร์วานา จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR เปิดเผยว่า ในอนาคตปัจจัยที่ทำให้บริษัทมีความสามารถเชิงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น จะต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาบุคลากรที่ถูกต้องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรธุรกิจ“YesTestMe.com เป็นนวัตกรรมของระบบ Test Online ที่กิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย นั่นคือสามารถทำการทดสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และได้ผลการทดสอบทันทีหลังสอบเสร็จ

โดยเป็นเครื่องมือที่ทำการวัดความสามารถในการทำงานอย่างแท้จริง (Competency) ทั้งยังสามารถวัดความรู้ (Knowledge) และความชำนาญในการทำงาน (Skill) แต่ที่สำคัญที่สุดคือความสามารถและไหวพริบในการใช้ความรู้ความชำนาญมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปัจจุบัน

เพราะปัญหาที่เกิด มักมาจากการรับพนักงงานใหม่ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามต้องการ หรือมีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่องค์กรต้องการ จึงทำให้บริษัทสูญเสียเงิน เวลา และโอกาสในการค้นหาบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมากที่สุด

นอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญในการคัดเลือกบุคลากรก็คือ การจัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อองค์กรธุรกิจ ซึ่งมีมาตรฐานในการวัด จาก 4 ด้านหลักและแยกออกเป็น 18 ส่วนย่อย อาทิ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการสื่อสาร การประสานประโยชน์ ความมั่นคงด้านอารมณ์ ด้านการปรับตัว การยอมรับการเปลี่ยนแปลง และการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติม

“ปัจจัยสำคัญของเครื่องมือในการรออกแบบทดสอบวัดคน ประกอบไปด้วยเรื่องหลักที่สำคัญคือ ความน่าเชื่อถือ และความมีมาตรฐานของการวัดหรือที่เรียกกันว่า ความไว้วางใจ หรือ Reliability และอีกปัจจัยที่สำคัญคือความมีเหตุผล หรือ Validity หรือการวัดในสิ่งที่ควรวัดและเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับงาน” ซึ่งแบบทดสอบของ YesTestMe.com จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย 1.วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อองค์กรธุรกิจ 2.คือวัดความสามารถทางด้านไอทีและ 3.วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

โดยแบบทดสอบจะจำแนกคนตามลำดับความสามารถในการทำงาน อีกทั้งสามารถแยกประเภทของคนว่าเหมาะสมกับงานประเภทใด โดยจะใช้หลักคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อองค์กรธุรกิจในการคัดหา ซึ่งจะทำให้องค์กรที่ใช้บริการมีมาตรฐานในการคัดเลือกคน และยังเป็นการประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ทีสำคัญองค์กรจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เพราะฝ่ายบุคคล ถือว่าเป็นหัวใจขององค์กรที่สามารถเป็นได้ทั้งผู้สร้างและทำลาย เพราะถ้าเลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาทำงาน ก็จะนำองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ถ้าเลือกผิด ได้คนที่ไม่มีความสามารถก็จะทำให้องค์กรนั้นล้าหลัง ขาดความสามารถเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ

ดร.ลักษณ์ กล่าวต่ออีกว่า ฝ่าย HR ถือว่าเป็นหัวใจขององค์กรที่สามารถเป็นได้ทั้งผู้สร้างและทำลาย เพราะถ้าเลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาทำงาน ก็จะนำองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ถ้าเลือกผิด ได้คนที่ไม่มีความสามารถก็จะทำให้องค์กรนั้นล้าหลัง ขาดความสามารถเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ

ดังนั้น การเลือกคนให้ตรงกับงาน จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นขององค์กรธุรกิจในยุคโลกไร้พรมแดน เพราะถือว่า “คน” คือสินทรัพย์แท้จริงขององค์กรในอนาคต

< Back| Top^