คัดคนผ่านออนไลน์ได้รับสัมภาษณ์จากหนังสือพิมพ์ บิสิเนสไทย


ฉบับวันที่ 17 - 23 เมษายน 2549"YesTestMe.com" สร้างเครื่องมือทดสอบคนผ่านอินเตอร์เน็ต รายแรกในเมืองไทย หวังเป็นนัตกรรมด้าน HR มั่นใจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดเงิน เวลา ย้ำชัดบุคลากรคือสินทรัพย์หลักขององค์กร

ดร.ลักษณ์ ทองไทย กรรมการบริหาร บริษัท นิร์วานา จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR กล่าวถึงนวัตกรรมใหม่ในครั้งนี้ว่า ในอนาคตปัจจัยที่ทำให้บริษัทมีความสามารถเชิงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น จะต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาบุคลากรที่ถูกต้องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรธุรกิจ

"YesTestMe.com เป็นนวัตกรรมของระบบ Test Online ที่กิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย นั่นคือสามารถทำการทดสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และได้ผลการทดสอบทันทีหลังสอบเสร็จ ถือเป็นเครื่องมือที่ทำการวัดความสามารถในการทำงานอย่างแท้จริง (Competency) ทั้งยังสามารถวัดความรู้ (Knowledge) และความชำนาญในการทำงาน (Skill) แต่ที่สำคัญที่สุดคือความสามารถและไหวพริบในการใช้ความรู้ความชำนาญมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปัจจุบัน"

เพราะปัญหาที่เกิด มักมาจากการรับพนักงงานใหม่ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามต้องการ หรือมีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่องค์กรต้องการ จึงทำให้บริษัทสูญเสียเงิน เวลา และโอกาสในการค้นหาบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมากที่สุด

นอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญในการคัดเลือกบุคลากรก็คือ การจัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อองค์กรธุรกิจ ซึ่งมีมาตรฐานในการวัด จาก 4 ด้านหลักและแยกออกเป็น 18 ส่วนย่อย อาทิ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการสื่อสาร การประสานประโยชน์ ความมั่นคงด้านอารมณ์ ด้านการปรับตัว การยอมรับการเปลี่ยนแปลง และการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติม ปัจจัยสำคัญของเครื่องมือในการรออกแบบทดสอบวัดคน ประกอบไปด้วยเรื่องหลักที่สำคัญคือ ความน่าเชื่อถือ และความมีมาตรฐานของการวัดหรือที่เรียกกันว่า ความไว้วางใจ หรือ Reliability และอีกปัจจัยที่สำคัญคือความมีเหตุผล หรือ Validity หรือการวัดในสิ่งที่ควรวัดและเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับงาน

ซึ่งแบบทดสอบของ YesTestMe.com จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย 1.วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อองค์กรธุรกิจ 2.คือวัดความสามารถทางด้านไอทีและ 3.วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยแบบทดสอบจะจำแนกคนตามลำดับความสามารถในการทำงาน อีกทั้งสามารถแยกประเภทของคนว่าเหมาะสมกับงานประเภทใด โดยจะใช้หลักคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อองค์กรธุรกิจในการคัดหา ซึ่งจะทำให้องค์กรที่ใช้บริการมีมาตรฐานในการคัดเลือกคน และยังเป็นการประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ทีสำคัญองค์กรจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

ดังนั้น การเลือกคนให้ตรงกับงาน จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นขององค์กรธุรกิจในยุคโลกไร้พรมแดน เพราะถือว่า “คน” คือสินทรัพย์แท้จริงขององค์กรในอนาคต

กรรมการบริหาร บริษัท นิร์วานา จำกัด กล่าวต่อว่า หลังเปิดตัวไปได้ไม่ถึง 1 เดือนเต็ม พบว่า ขณะนี้มีบริษัทรายใหญ่หลายสิบรายได้ตกลงเป็นลูกค้าแล้วถึง 6 ราย อาทิ บุญรอด บริเวอรี่ จำกัด (มหาชาน) บริษัท แอดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (เอไอที) บริษัท เพนดูลาร์ อินเตอร์ไพรส์ จำกัด ฯลฯ นอกจากนี้มีบริษัทที่เตรียมลงนามในสัญญา อาทิ Toyota Tsusho Electronics (Thailand), บริษัท ซีเอ็ด ดูเคชัน จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็น อี ซี (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

< Back| Top^